Concrete programmapunten

Hieronder vind je de concrete programmapunten. Wil je ze rustig nalezen, druk dan op de knop hiernaast om het programma van Groen&Co te downloaden.

Samen beslissen, creatief besturen

Groen&Co vindt betrokkenheid en transparantie belangrijk, zeker voor beslissingen die iedereen aanbelangen. Groen&Co geeft daarom rechtstreekse inspraak- en participatiemogelijkheden aan iedereen: jong en oud, verenigingen, organisaties en ondernemingen.

De werking van onze gemeenteraad kan anders. Burgers krijgen er de kans om op een eenvoudige manier het woord te nemen: door agendapunten aan te brengen of gemakkelijk spreekrecht (stellen van vragen, uiten van standpunt, geven van toelichting) te krijgen. Een menselijk gemeentebestuur werkt van onderuit, samen met haar burgers.

De adviesraden, beheerraden en verschillende commissies (Milieu en Natuur, Ouderen, Jeugd, Sport, Ruimtelijke Ordening, Ontwikkelingssamenwerking, Nutsvoorzieningen) worden zodanig ingericht dat zij hun rol echt kunnen vervullen: met impact op dossiers én op beleid. En met een terugkoppeling.

De gemeenteraad kan via live streaming worden gevolgd. Er wordt een verslag op mensenmaat en dus in toegankelijke taal opgemaakt.

Groen&Co wil de eigenheid van elk dorp bewaken door negen dorpsraden in te richten. Hier wordt de ontwikkeling van elke deelgemeente uitgestippeld, samen met de inwoners. In deze dorpsraden streven we ernaar dat alle groepen van de bevolking vertegenwoordigd zijn. Steeds in overleg met het lokaal beleid kunnen thema’s zoals het inrichten van publieke ruimte, mobiliteit, dienstverlening, leefbaarheid, vrije tijd, buurtwerking, het versterken van korte ketens, ... vorm krijgen. Kruisem wordt de verbindende speler tussen de negen dorpen. Voorstellen van de dorpsraden worden op de gemeenteraad gebracht.

Lokale noden worden gehoord en actief opgevolgd door een gemeentelijke participatie-ambtenaar.

Met gerichte wijkbudgetten kunnen inwoners, jong en oud, zelf de handen uit de mouwen steken. Zo krijgt iedereen de kans om samen met de buurt de leefomgeving naar eigen inzicht in te richten. Dit versterkt de sociale samenhang van een buurt. Kortom, Kruisem wordt een gemeente die kansen biedt voor projectvoorstellen op initiatief van de burgers, verenigingen of dorpsraden.

We wonen hier graag

Groen&Co wil het sociaal contact stimuleren en de natuur als ademruimte vrijwaren. Hiervoor maken we realistische plannen op lange termijn en zetten we in op kernversterking, en dit voor elk van de negen dorpen. 

Een leefbare toekomst voor Kruisem is een toekomst waarin we de beschikbare ruimte anders inrichten. Groen&Co wil geen woonuitbreidingsgebieden aansnijden, noch de linten langs de invalswegen verder invullen. We zien tal van alternatieven om aan de huidige en toekomstige woonnoden te voldoen: leegstand bewoonbaar maken, verdichten, renoveren, kangoeroe-wonen en collectief wonen. Voor ons is het geen optie om de versnipperde open ruimte nog verder aan te snijden.

Groen&Co gaat voor een doordacht dorpsbeleid, gericht op kernversterking. We stellen voor elk dorp een zogenaamd dorpsprofiel op, waarbij we samen met de burgers willen inzoomen op het ruimtelijk toekomstbeeld van elk dorp. Hierbij houden we steeds rekening met de draagkracht van de omgeving. Vanzelfsprekend is hier veel samenhang met thema’s als mobiliteit, voorzieningen, groenontwikkeling, lokale economie, zorg, onderwijs, … Door onze kernen te versterken, zorgen we niet alleen voor leefbare en meer dynamische dorpen, maar garanderen we ook dat het landelijk karakter van Kruisem bewaard blijft.

We plannen op lange termijn. Groen&Co maakt werk van een echte woonbehoeftestudie die waar nodig gemeente-overschrijdend werkt en waarbij de burger gehoord wordt. Dit moet uitmonden in een goede planning van infrastructuur, scholen, zorg, mobiliteit, tewerkstelling…

Daarnaast willen we komen tot een gedragen Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Open Ruimte. Met dit RUP wenst Groen&Co de bestaande open ruimte en groengebieden in Kruisem in eerste instantie beter te beschermen. Anderzijds willen we hiermee nieuwe ontwikkelingen als bosuitbreiding, natuurontwikkeling, grasland en beekvalleien mogelijk maken. Hierdoor kan de gemeente ook slecht gelegen of overstromingsgevoelige woonuitbreidingsgebieden omzetten in open ruimte. Veel van die ontwikkelingen zijn nu niet mogelijk door de bestemming op het gewestplan. Zo geven we nu al een lokale invulling aan een betonstop. Bovendien kan de gemeente hierbij echt het verschil maken door de kwaliteit van het openbaar domein te verhogen, de open ruimte en de natuur toegankelijk in te richten en interessante uitzichten vanuit het dorp naar het achterliggende landschap te bestendigen.

De gemeente neemt het voortouw om kwaliteitsvol wonen mogelijk te maken. Dit doen we o.a. door (collectief) renoveren te stimuleren, eenduidige principes bij nieuwe wijkontwikkeling te hanteren, het aanmoedigen van duurzame materiaalkeuzes en door oplossingen op maat te zoeken voor betaalbaar wonen en sociale huisvesting. Groen&Co kiest voor een diversiteit aan woningtypes en staat positief tegenover nieuwe woonvormen, als antwoord op de mix in de bevolkingssamenstelling. Steeds met aandacht voor de woonbehoefte of noden van elke burger en een groene ruimte om de hoek.

De gemeente is een voortrekker op vlak van duurzaamheid en streeft naar klimaatneutraliteit. We begeleiden bewoners en verenigingen actief om hun energiefactuur te doen dalen. Dat kan door energieaudits, premies en derde-betalersystemen. De gemeente moedigt investeringen aan in kleinschalige decentrale energieopwekking, stimuleert de mogelijkheden van coöperatieve financiering, faciliteert het systeem van zonnedelen en geeft zelf het goede voorbeeld bij de invulling van gemeentelijke infrastructuur.

Kruisem neemt het Kruishoutemse initiatief over waarbij steun geboden wordt om katten te steriliseren. Tevens zet Kruisem in op een goed zwerfkattenbeleid.

De gemeente stelt in samenspraak met de lokale organisaties een hitteplan op om onze dorpen beter te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatopwarming en de impact op ieders gezondheid. Daarnaast proberen we de overstromingsgevoelige wijken nog beter te beschermen (oorzaakbestrijding i.p.v. symptoombestrijding) en we betrekken inwoners en bedrijven in het milderen van het zogenaamde hitte-eiland-effect met o.a. groendaken en gevelgroen.

Kruisem biedt gratis de huisdiersticker (www.lne.be/bestel-je-huisdiersticker) Zo worden hulpdiensten geïnformeerd wanneer zij moeten ingrijpen.

Rustig genieten van het groen

Groen&Co wil onze prachtige groene streek versterken door iedere inwoner van Kruisem vlot toegang te geven tot bos, natuur en rust.

Groen&Co vindt voldoende bereikbaar groen voor iedereen belangrijk. Toegang tot voldoende natuur zorgt voor een gezonder leven. De gemeente dient rekening te houden met de afstanden tot het groen via de zogenaamde groennormen. Hierbij gaat het zowel om de aanwezigheid van groen op buurt- en wijkniveau als die van grotere toegankelijke gebieden op fietsafstand. Hier kiezen we voor de vlucht vooruit: we stimuleren de gemeenten om te investeren in de aankoop, het beheer en de openstelling van bijkomende natuurgebieden en bossen. We streven ernaar om in 2030 in alle dorpen een toegankelijk speel- en recreatiebos voor inwoners en verenigingen te voorzien, met aandacht voor mens, dier en natuur.

De gemeente verhoogt de belevingsruimte en de natuurwaarde van het platteland.

Door actief te werken aan allianties tussen landbouw, natuur, duurzaam toerisme, zachte recreatie

Door van verdwenen waterlopen opnieuw beekvalleien te maken. Deze beekvalleien kunnen opnieuw groenblauwe aders vormen tot in het hart van de woonkernen

Door de ontwikkeling en het beheer van kleine landschapselementen te ondersteunen (vb. knotbomen, houtkanten, poelen, hagen, bomenrijen). Hierbij hebben we ook aandacht voor hun economische waarde. We zien hier een verbindende rol voor de gemeente om (natuur)verenigingen en vrijwilligers samen te scharen achter particuliere en publieke projecten voor vergroening en beheer van landschapselementen, …

Door zorg te dragen voor het onroerend en landschappelijk erfgoed in onze gemeente. De gemeente is voortrekker in het herwaarderen, het herbestemmingen en een goed onderhoud van al deze historisch waardevolle elementen. We vinden het belangrijk dat erfgoed gepast wordt onderhouden en indien mogelijk op een eigentijdse manier ten dienste van de gemeenschap wordt gesteld. We zetten in op projecten die onroerend erfgoed toegankelijk maken voor het publiek, met daarbij aandacht voor erfgoededucatie gericht naar kinderen en jongeren.

Door weldoordachte inplanting van windmolens, met respect voor mens en natuur, liefst in industriegebied.

Door groene elementen tot in het dorpscentrum te brengen: meer bomen, kleurrijke perken, gevelbanken (gevelbank.be) en de mogelijkheid voor inwoners om geveltuinen met verticaal groen aan te leggen.

Door verschillende ontmoetingsplekken (sportclubs, jeugdverenigingen, speelpleinen, scholen, …) op een groene en veilige manier met elkaar te verbinden.

Door wandelpaden goed te onderhouden en te voorzien van voldoende rustpunten, picknickplaatsen en vuilnisbakken.

Door trage wegen te optimaliseren en uit te breiden

Door voldoende en mooi ingerichte hondenuitloopplekken en -speelzones te voorzien.

Verstandig openbaar groenbeheer zorgt voor meer biodiversiteit. Groen&Co Kruisem maakt werk van een biodiversiteitscharter. Enerzijds heeft de gemeente een voorbeeldfunctie (groenonderhoud, ecologisch bermbeheer, ...) Anderzijds kan de gemeente inwoners en organisaties aanmoedigen om biodiversiteit - en kleur - in hun (voor)tuin te integreren en pesticidevrij te werk te gaan.

De OCMW's en de gemeentes van Zingem en Kruishoutem zijn eigenaar van meer dan 75 ha (ofte 150 voetbalvelden) aan grond, die niet als publieke ruimte worden gebruikt. Veelal verpachte akkers en weides, waarvan enkele zich vlakbij dorpskernen situeren. Samen met de inwoners van Kruisem wil Groen&Co onderzoeken welke van die gronden het potentieel heeft om te worden ingezet voor publiek nut: mooie voorbeelden zijn een speelbos, natuurlijke ontmoetingsplekken voor jongeren, dorpsboomgaarden, kleine dorpsparken, beekvalleien, zelfplukboerderijen, trage wegen, ... Deze gronden kunnen ook handvaten zijn om burgerinitiatieven kansen te geven, een nieuw soort samenwerking met landbouw te versterken en de natuur en het buitenleven nog dichter bij de inwoners te brengen. Streek- en plattelandsfondsen zoals Streekmotor23 of LEADER bieden mooie kansen om dit in Kruisem waar te maken.

Groen&Co wil voor een beter afval- en zwerfvuilbeleid zich maximaal focussen op oorzaakbestrijding. Volgende initiatieven willen we, veelal in samenwerking met de inwoners, opzetten:

Stimuleren van verpakkingsarme producten, herbruikbare verpakkingen en rechtstreekse afname; in samenwerking met lokale handelaars, landbouwers, marktkramers en alle inwoners.

Ondersteuning bij het inrichten van kringwinkels, repaircafés, gemeentelijke uitleendiensten, deelinitiatieven.

Actieve preventie om sluikstorten te voorkomen. Op een creatieve stimulerende wijze (bv. in samenwerking met jeugdverenigingen, scholen, …) mensen mobiliseren hun vuilnis op de juiste plaats te brengen.

Samen met bereidwillige handelaars een lokale proef opzetten om het systeem van statiegeld in Kruisem uit te testen.

Zingemse leghoenen, in Kruisem mooi verbonden met de eiergemeente.

Mobiel 'pop-up' containerpark op geregelde tijdstippen naar de kernen en wijken brengen voor inwoners die niet tot in het reguliere containerpark geraken.

Buurten mobiliseren om samen echte 'mooimakers' te worden. Engagementen zoals afvalmeesters, zwerfvuilacties en glasbolmeters en -peters verdienen maximale ondersteuning.

Een levendig dorp

Groen&Co wil (thuis)werk en andere bedrijvigheden in het dorp mogelijk maken door aan een slimme kernversterking te doen, rekening houdend met het dorpsprofiel van elk dorp.

Voor de toekomstige invulling van de dorpskernen tracht Groen&Co verschillende functies en dienstverleningen te verweven. We willen dat de gemeente werk maakt van een slimme kernversterking waarbij ook werken en andere bedrijvigheden in de dorpskernen mogelijk worden.

Een efficiënt ruimtegebruik creëert kansen voor het herbestemmen, delen, combineren, tijdelijk invullen van gemeentelijke infrastructuur en leegstaande panden. Kantoren, co-werkplekken, handelszaken, maakbedrijven, … vinden zo hun stek in het dorp.

Extra aandacht willen we geven aan handelaars en horeca in de kleinste dorpen en kernen, zodat ook hier de levendige dorpskernen kunnen (blijven) bestaan.

De aanwezige industriezones dienen efficiënt ingevuld te worden op die locaties die er het best geschikt voor zijn. Groen&Co wil een goede ruimtelijke afbakening, met een vlotte bereikbaarheid (ook via openbaar vervoer) en veilige fietsverbindingen.

Groen&Co zet verder in op de infrastructuurnoden voor onderwijs, verenigingen, sport, opvang, ... Daarbij hebben we aandacht voor combineren, delen en hergebruiken. Iedereen heeft immers recht op een basisinfrastructuur in zijn nabijheid.

Turnzalen, speelplaatsen en refters van scholen kunnen na de schooluren gebruikt worden door buurtbewoners en het verenigingsleven. Dit bespaart niet alleen ruimte, maar versterkt ook de inbedding van de school in de wijk.

Een supermarktparking kan ’s avonds perfect gebruikt worden als buurtparking of parking voor een nabijgelegen cultuurcentrum of sporthal.

Ook herbestemming van leegstaande (bedrijfs)gebouwen, (handels)panden en kerken in woongebieden laten toe om aan bestaande ruimtes een nieuwe toekomst te geven.

We ijveren voor de oprichting van een economische raad, met een diverse vertegenwoordiging van industrie, diensten, handel, horeca, landbouw en vrije beroepen. De lokale noden worden zo aanhoord en ondernemers doelgericht ondersteund.

Groen&Co vindt het belangrijk dat lokale bedrijven en handelaars ondersteund worden om hun potentieel van duurzaamheid en circulariteit te benutten: sluiten van materiaalkringlopen, duurzaam aankopen, collectief transport, hernieuwbare energiebronnen, energie-efficiënte productieprocessen, deelinitiatieven.

Alle scholen krijgen financiële en/of logistieke ondersteuning om ecologische en culturele projecten te realiseren: natuureducatie en -beleving, bibliotheek, cultuur, gezonde voeding, diversiteit, meer groen op school.

Groen&Co luistert naar en betrekt ook jongeren in haar beleid.

Jongeren zijn voor Groen&Co volwaardige partners om van onze gemeente een aangename plaats te maken. Zij hebben eigen noden en een eigen(zinnige) blik op onze levendige dorpen. We willen hen daarom actief betrekken in onze dorpsraden.

Samen met hen gaan we op zoek naar plekken voor creatieve binnen- en buitenruimtes. Hier krijgen jongeren de ruimte om zichzelf te zijn en te experimenteren, een podium te hebben en talenten te ontwikkelen.

We houden zowel rekening met jeugdverenigingen als met individuele jeugdinitiatieven.

Groen&Co gaat voor cultuur-, sport- en andere vrijetijdsbeleving die verbindt. Diversiteit, toegankelijkheid en kwaliteit staan hier voorop.

Alle soorten en vormen van vrijetijdsbesteding zijn belangrijk. Allemaal verdienen ze een plek binnen het lokaal cultuur-, sport- en vrijetijdsbeleid.

De gemeente kan via haar diensten meer actief participeren in het opzetten en organiseren voor culturele activiteiten. Hierbij zou een cultureel centrum in Kruisem een enorme meerwaarde bieden.

De gemeente ondersteunt (financieel via bv. wijkbudgetten en/of logistiek) inwoners in straten, buurten en dorpen om hun leefomgeving samen in te richten. Dit versterkt de sociale samenhang van een leefomgeving.

We bevragen bij burgers de noden, de toegankelijkheid en het bestaande aanbod voor cultuur- en sportbeleving.

De gemeente is extra waakzaam voor de toegankelijkheid in publieke ruimtes, zodat iedereen kan genieten van een cultuur-, sport- en vrije tijdsbeleving naar keuze.

Kruisem ligt om de hoek

Gemeentelijke diensten, winkels, sociale voorzieningen, gezellige ontmoetingsplaatsen, kinderopvang, … zijn nabij in alle dorpskernen van Kruisem.

Groen&Co ziet in elke dorpskern een levendig KRUISpunt. Een aangename ontmoetingsplek waar verschillende diensten met elkaar verbonden worden:

Een post- en pakjespunt, een mobiel burgerloket, een bib-punt, afhaalpunt voor korte keten, elektrische deelauto’s en -fietsen, carpooling, nieuwe vormen van (openbaar) vervoer, etc...

Deze KRUISpunten worden gezellig en comfortabel Met voldoende mogelijkheid tot ontmoeting voor jong en oud.

Groen&Co wil nagaan of extra openbaar vervoer tijdens evenementen (bv. wekelijkse markt, sporthappening, …) wenselijk is, zodat iedereen vlot en veilig hieraan kan deelnemen.

Groen&Co zet in op een nauwere samenwerking met naburige gemeenten om nog beter te kunnen voorzien in dienstverlening en mobiliteit (bv. fietsverbindingen tussen gemeenten en richting de steden).  

Vlot en veilig onderweg

Groen&Co maakt in en tussen de dorpskernen aangename en veilige verplaatsingen mogelijk, te voet en met de fiets. We hebben hierbij niet alleen extra aandacht voor kinderen, jongeren en minder mobiele mensen, maar willen hen ook effectief betrekken bij het ontwerpen.

Groen&Co ziet de dringende nood van een geïntegreerd mobiliteitsplan voor Kruisem, waarbij er ook met de naburige gemeenten wordt afgestemd en afspraken worden gemaakt.

We versterken het bestaande netwerk van 'trage wegen' (wandel- en fietswegen) in de open ruimte én in de dorpskernen (kerkwegels), niet enkel voor recreatief gebruik, maar ook functioneel. Groen&Co wil niet alleen meer trage wegen, maar wil ook dat deze trage wegen veilig en bruikbaar zijn voor alle inwoners van Kruisem. Ook tussen de dorpskernen is er nood aan comfortabele en autoluwe fietsverbindingen met fietsostrades, gescheiden fietspaden of fietsstraten.

Verkeersonveilige punten worden geïnventariseerd en met de nodige prioriteit stelselmatig weggewerkt. Dit gebeurt in samenspraak met de buurt en de weggebruiker.

De gemeente voorziet alle dorpskernen van een zone 30, met de nodige aanpassing van de infrastructuur en met extra aandacht voor kinderen en minder mobiele mensen. Om dit vorm te geven, wil Groen&Co gebruikers en bewoners betrekken. Op gevaarlijke knooppunten hanteren we een ‘vergevingsgezind’ ontwerp om de verkeersveiligheid te verhogen en de gevolgen van inschattingsfouten van de weggebruikers te beperken.

Groen&Co wil in samenspraak met bewoners sluipverkeer concreet aanpakken. Daarbij kan gedacht worden aan het volgende:

Wegen zodanig inrichten dat ze afgestemd zijn op de functie van die weg: verbindingsweg, ontsluitingsweg of erftoegangsweg.

Landelijke wegen die als sluipweg worden gebruikt, kunnen dienstdoen als veilige en aangename fietswegen, die enkel dienen voor voetgangers, fietsers en landbouwvoertuigen.

Circulatieplannen en tonnagebeperkingen kunnen ingezet worden om hardnekkig sluipverkeer tegen te gaan.

Slim parkeren doen we bij voorkeur buiten de kern. Maar ook buurtparkings of gedeelde (privaat-commerciële) parkings en Kiss & Ride bij scholen kunnen zinvolle oplossingen zijn. Zo maken we de kernen meer autoluw en zijn er kansen om de publieke ruimte (dorpspleinen) aangenamer in te richten.

Werken aan gezonde en lokale voeding

Kruisem en landbouw gaan samen. Groen&Co ondersteunt initiatieven van rechtstreekse boerderijverkoop (korte keten) en milieuvriendelijke landbouwtechnieken. Zo creëren we nieuwe en duurzame kansen voor de landbouw.

Kruisem ademt landbouw. Groen&Co wil inzetten op de kracht van deze lokale landbouw. Door in te zetten op het korte keten principe doen we goed voor de lokale economie én voor het milieu.

Groen&Costimuleertde gemeente om nauwer samen te werken met de lokale boeren. Een boerenmarkt zou bijvoorbeeld een eerste mooie stap in de goede richting zijn.

De gemeente onderneemt de nodige stappen om lokale boeren te informeren, ondersteunen en aan te moedigen om het pesticidegebruik te verminderen, diervriendelijk vee te houden en naar biologische landbouw over te schakelen. Geïnteresseerde boeren moeten ook de mogelijkheid krijgen om te experimenteren met milieuvriendelijke alternatieven.

Samen met boeren en burgers wil Groen&Code gemeente stimuleren om een lokale voedselstrategie uit te werken. Zo kunnen we in Kruisem beter streven naar het lokaal consumeren van een groot en divers aandeel van lokaal geproduceerde producten.

Bij al onze diensten (scholen, crèches en woonzorgcentra, maar ook op lokale feesten en tijdens vakantiekampen) gaan we voor lokale gezonde en/of fairtrade voeding. Met oog op dierenwelzijn is er geen plaats voor bedreigde diersoorten op het menu. We kiezen resoluut voor veerkrachtige lokale producenten als hofleveranciers voor de inwoners van Kruisem.

Kruisem blijft zich verder engageren om het label van Fair Trade Gemeente te behouden.

Iedereen mee

In Kruisem valt niemand uit de boot. Groen&Co wil extra steun bieden aan organisaties, verenigingen en individuele burgers die zich inzetten voor de kwetsbare groepen in onze samenleving en de wereld. Zo kunnen we zorg en welzijn op maat garanderen.

Om zorg en welzijn op maat mogelijk te maken, is bereikbaarheid van alle diensten een eerste vereiste. Zo verdient ook het OCMW in het nieuwe Kruisem een centrale plaats, goed bereikbaar voor iedereen die zorg nodig heeft.

Betrokken diensten, lokale verenigingen en welzijnsorganisaties werken zoveel mogelijk samen om problemen op te lossen, maar zetten ook sterk in op preventie.

Via een Ouderenbehoefte-onderzoek aan het begin van de legislatuur brengt Groen&Co de behoeftes van ouderen in Kruisem in kaart. Het laatste onderzoek dateert immers al van 2009. Het onderzoek focust zich op diverse sociaal gerontologische thema’s (sociale, culturele en politieke participatie op latere leeftijd), vrijwilligerswerk, inclusie en exclusie, kwetsbaarheid, veiligheidsgevoelens, … . Het heeft als doel om de leefsituatie en behoeften van thuiswonende 70-plussers op lokaal niveau in kaart te brengen. Op deze wijze willen we ouderen ook in Kruisem meer betrekken waardoor de gemeente hen beter kan ondersteunen.

In het uitgestrekte Kruisem zijn we waakzaam voor mensen die geïsoleerd (dreigen te) geraken (zorgbehoevenden, alleenstaanden, ouderen). Het OCMW kan daar waar nodig meer outreachend te werk gaan. Er wordt met andere woorden actief ingezet op het leggen van contact met de doelgroep en het onderzoeken van hun vragen en noden. Zo kan meer gericht hulp worden geboden of worden doorverwezen.

Mensen wonen graag levenslang in hun eigen omgeving. Groen&Co wil blijvend oog hebben voor wonen en zorg op maat in eigen omgeving. Meer aangepaste woningen, alternatieve woonvormen (kangoeroe-woning, co-housing, …) en specifieke zorgwoningen zouden hierop een antwoord kunnen bieden.

Mantelzorgers verdienen alle respect. Een mantelzorgpremie en een goed ondersteuningsnetwerk zijn dan ook van groot belang. Mogelijkheden tot respijtzorg (voor als de mantelzorger er even tussenuit moet) moeten op overzichtelijke manier in kaart worden gebracht en ook meer georganiseerd worden.

Ook in Kruisem is er verdoken armoede. Samen met lokale verenigingen wil Groen&Co hiertegen een strategie bedenken. Door ook hier outreachend te werken kunnen betrokken instanties op een meer adequate manier mensen opvolgen en pogingen starten voor herintegratie.

Elk kind verdient de nodige onderwijskansen. Het lokaal bestuur kan die onderwijskansen bevorderen door met de scholen een convenant af te sluiten. Zo kan er hulp geboden worden bij het aanvragen van studietoelagen of kan er een tussenkomst zijn in de schoolfactuur wanneer daar nood aan is.

Groen&Co gelooft sterk in peer-support: (gewezen) zorgbehoevenden die vanuit hun ervaring ingezet worden als zorgambassadeur voor hun eigen doelgroep.  

Via het OCMW en het Wijk-werken heeft de gemeente hefbomen in handen om de activering van kwetsbare groepen op de lokale arbeidsmarkt te stimuleren. Groen&Co wil dat Kruisem ook inzet op reguliere tewerkstelling voor deze groepen, bv. door verder samen te werken met De gemeente zoekt hoe zij ruimte kan creëren voor initiatieven binnen de lokale diensteneconomie.

Mensen met een leefloon hebben recht op een individuele begeleiding, die rekening houdt met de persoonlijke situatie van de leefloner. Samen met andere partners kan de gemeente een gepast voortraject uitwerken dat hun kansen op lange termijn maximaliseert.

We gaan voor een duurzaam Kruisem, zowel ecologisch als sociaal. Door in het aankoopbeleid rekening te houden met circulaire, ecologische en sociale criteria, moet de gemeente ook zelf werken aan meer duurzaamheid. Ook in het aanbestedingsbeleid (denk aan wegenwerken) moet duurzaamheid de norm zijn. Op sociaal vlak kan dit onder meer door sociale dumping tegen te gaan. Groen&Co willen dat Kruisem een anti-dumpingcharter opstelt om dit garanderen.

Een duurzaam financieel beleid

Het financieel beleid en de bijhorende fiscaliteit vormen voor Groen&Co geen doel op zich. Ze zijn een middel om de gemeentelijke werking mogelijk te maken en om dit toekomstplan langzaamaan te realiseren. De financiële rapportage moet begrijpelijk zijn voor iedereen die het aanbelangt. Elke inwoner mag weten waarvoor zijn of haar belastinggeld wordt ingezet. Daarnaast zoeken we naar vormen van medezeggenschap over een deeltje van de budgetbesteding door middel van een burgerbegroting en wijkbudgetten.

Om de gemeentefinanciën in lijn met dit programma optimaal in te zetten, kiest Groen&Co voor een rechtvaardige fiscaliteit. Daarom stellen we volgende punten voor:

Belastingen dienen altijd het solidariteitsprincipe te onderschrijven. Dit wil zeggen dat de sterkste schouders in alle gevallen aandacht hebben voor wie een kleiner financieel draagvlak heeft.

Belastingen dienen bij voorkeur rechtstreekse betekenis te hebben waarvoor ze geïnd worden, eerder dan tot algemene financiële inkomsten te worden herleid. Dit zorgt ervoor dat elke belasting steeds op zijn relevantie wordt beoordeeld, wat de effectiviteit en de efficiëntie ervan ten goede. Voorbeelden:

Belastingen rond afval dienen voor het optimaliseren van ons milieubeleid.

Belastingen rond vastgoed worden ingezet om het wonen aangenamer te maken.

Belastingen die een duurzaam beleid bemoeilijken, worden herbekeken.

Belastingen dienen aan te sluiten bij het uitgestippelde beleid van de gemeente.

We stimuleren de creatie van een Groenfonds als hefboom voor een groenere toekomst. In de financiële meerjarenplanning voorzien we budget voor verwerving van onverwacht vrijkomende percelen aangrenzend aan bestaande natuurgebieden, bossen, natuurlijke landschappen, recreatieruimtes, of om water opnieuw ruimte te geven. Ook in de dorpskernen moeten we opportuniteiten om de openbare ruimte groener, aangenamer en natuurvriendelijker in te richten met beide handen grijpen. Daarnaast is budgettaire ruimte nodig voor klimaataanpassing (hitteplan, overstromingen, droogte, luchtkwaliteit), om zo de kwetsbaarheid voor de nadelige gevolgen van de klimaatverandering voor inwoners, ondernemingen en landbouwers te milderen.

Terwijl Vlaanderen verder discussieert over een betonstop, zetten we in Kruisem de eerste stappen.

Met de betaling van een ‘Groene Bouw Bijdrage’ laten we Projectontwikkelaars die in Kruisem een grond willen bebouwen via het Groenfonds bijdragen aan een groenere omgeving. Tussen twee en vijf wooneenheden betalen ze 500 euro per eenheid, maar bij meer dan twintig eenheden bedraagt dit 2.500 euro per woning. De inkomsten gebruiken we enkel voor de ontwikkeling van groene ruimte, bij voorkeur binnen of rondom het woonproject, maar ook elders in de gemeente.

Wie een bestaand perceel groener maakt, mag hiervoor ook de nodige voordelen ontvangen.

De gemeente ontwikkelt een actief beleid van maatschappelijk verantwoord middelenbeheer, waarvan een ethisch financieel beleid deel uitmaakt. Ook bij de keuzes van banken, makelaars of andere tussenpersonen is het logisch dat dit steeds in absolute transparantie gebeurt.

Groen&Co wil de middelen van de fusie (€7.832.000) inzetten om enerzijds de dienstverlening te optimaliseren en anderzijds een aantal grootschalige investeringen te doen die de levenskwaliteit van iedere Kruisemnaar substantieel kan verbeteren. Vanzelfsprekend doen we dit graag in overleg met de inwoners van elk dorp. Onze bovenstaande programmapunten bieden hiervoor alvast de nodige inspiratie en mogelijkheden.

Kruisem in de wereld

Groen&Co wil met haar programma ook inzetten op de relatie tussen Kruisem en de rest van de wereld. Een relatie die baadt in een constructieve sfeer met positieve gevolgen voor Kruisem en de wereld.

Groen&Co wil de dialoog met de rest van de wereld aanmoedigen. Groen&Co wil samen met alle inwoners van Kruisem genieten van onze grote wereld.

We stimuleren een positieve en duurzame samenwerking van Kruisem met andere gemeenten over alle grenzen heen. We wisselen inzichten en kennis uit, wat ook ons kan helpen met onze lokale vraagstukken.

Onze lokale kennis en economie kan ook elders haar waarde hebben. We helpen onze ondernemers om ook buiten de grenzen van Kruisem te treden. Niet uit financieel oogpunt, maar omdat het inhoudelijk steek houdt.

We stimuleren de uitwisseling van cultuur, door onze verenigingen te helpen bij het tonen van hun eigen culturele rijkdom én het ontdekken van die van anderen.

Groen&Co werkt aan een vreedzame, duurzame en sociaal rechtvaardige wereld. We streven gelijke kansen en gelijkwaardigheid na, in Kruisem én de wereld. Daarom laten we ons voor een sociaal en duurzaam beleid inspireren door de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (https://www.unric.org/nl/sdg-in-nederlands). Dit kan zo:

De gemeente werkt aan haar eigen ecologische impact en kiest voluit voor een duurzaam aankoopbeleid.

We zetten in op sensibilisering over internationale (on)rechtvaardigheid, mensenrechten, mondiale thema’s en het belang van duurzame ontwikkeling. We zetten ook in op educatie en motiveren scholen en verenigingen aandacht te geven aan wereldburgerschap in hun aanbod.

Ondersteuning bieden aan verenigingen en initiatieven die Kruisem verbinden met andere wereldburgers en die werk maken van een vreedzame, duurzame en solidaire wereld.

Ondersteuning van solidariteitsinitiatieven. Met Kruisem willen we immers bijdragen tot een meer solidaire wereld, rechtstreeks en beleidsmatig. Denk hierbij aan ondersteuning van NGO’s, (inzamelings-)acties, …

In deze diverse samenleving vindt Groen&Co het belangrijk dat de gemeente de toegenomen diversiteit erkent en een menswaardig migratie- en diversiteitsbeleid implementeert.

Scroll naar top