Amendement A aan agendapunt 4 ‘Goedkeuren reglement op inspraak.’ (GR 08/4/19)

Goedkeuren reglement op inspraak – Vragenkwartier.

Amendement van Peter Depauw – raadslid

Toelichting amendement:

Het vorige Gemeentedecreet introduceerde de mogelijkheid voor inwoners om hun voorstellen en vragen in te schrijven op de agenda van de gemeenteraad en om dat agendapunt ook zelf toe te lichten tijdens de zitting. Dat Gemeentedecreet legde daarvoor een handtekeningendrempel op. Het verzoek had de steun nodig van ten minste 300 inwoners ouder dan 16 jaar in gemeenten met minstens 15 000 inwoners en minder dan 30 000 inwoners, zoals voor Kruisem het geval is.

De gemeenteraad voert een beleid op het vlak van de betrokkenheid en de inspraak van de burgers of van de doelgroepen, met inbegrip van een regeling over het recht van de inwoners om voorstellen en vragen op de agenda van de gemeenteraad te zetten”. Het vastleggen van een procedure en voorwaarden wordt aan de lokale autonomie overgelaten.

We zien een evolutie in vele steden en gemeente naar een lagere drempel voor inspraak zoals een vragenkwartiertje voorafgaand aan de gemeenteraad of een handtekeningendrempel van zelfs enkele tientallen handtekeningen.

De in het reglement voorgestelde recht aan burgers om een agendapunt toe te voegen dat moet ondersteund worden door minstens 10% van de inwoners ouder dan 16 jaar komt neer op een vereiste van meer dan 1250 handtekeningen. Deze drempel lijkt ons veel te hoog.

We stellen voor om te werken met een vragenkwartier. Het vragenkwartier is geen debat of discussiemoment maar biedt aan de inwoners de mogelijkheid om rechtstreeks vragen te stellen aan de gemeenteraad. Dit vinden we de beste manier om beleid op het vlak van de betrokkenheid en de inspraak van de burgers te garanderen.

Daarnaast dienen uiteraard nog andere mogelijkheden te bestaan om inspraak van burgers te garanderen en te stimuleren.

In het kader hiervan stellen wij onderstaande aanpassingen voor:

Tekstwijziging/aanvulling op reglement

[…]

  1. Inwoners hebben het recht om voorstellen en vragen op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Het verzoek om een agendapunt toe te voegen moet ondersteund worden door minstens 300 +16 jarigen.
    Elke inwoner van Kruisem kan een vraag stellen aan de gemeenteraad tijdens het vragenkwartier. Het vragenkwartier is geen debat of discussiemoment maar biedt aan de inwoners de mogelijkheid om rechtstreeks vragen te stellen aan de gemeenteraad.

  2. Het agendapunt mag door de burger toegelicht worden tijdens de gemeenteraad. De vragen moeten minstens 7 dagen voor de gemeenteraadszitting de algemeen directeur per e-mail of schriftelijk bereikt hebben. De algemeen directeur bezorgt de vragen aan de gemeenteraadsvoorzitter. De vraagsteller vermeldt duidelijk dat dit een vraag is voor het vragenkwartier van de gemeenteraad en aan wie hij de vraag wil stellen. Vragen die niet tijdig binnenkomen worden doorgeschoven naar de volgende gemeenteraadszitting.

  3. De vraagsteller kan vragen stellen over het gemeentebeleid, beslissingen die door de gemeenteraad werden genomen of onderwerpen die van belang zijn in Kruisem. De vragen mogen niet handelen over persoonlijke dossiers of over personen. De vraag dient duidelijk omschreven te zijn. Anonieme vragen, vragen die onduidelijk, vaag, beledigend of onredelijk zijn, worden niet behandeld tijdens het vragenkwartier. Het is de voorzitter van de gemeenteraad die beslist of een vraag al dan niet tijdens het vragenkwartier besproken wordt.
    De weerhouden vragen worden meegestuurd met de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de voorzitter van de gemeenteraad. De vraagsteller ontvangt in het begin van de week van de gemeenteraadszitting een uitnodiging om zijn vraag kort toe te lichten op de gemeenteraad. Inwoners van wie de vraag niet behandeld wordt tijdens het vragenkwartier worden hiervan op de hoogte gebracht samen met de reden waarom de vraag niet behandeld wordt.

  4. Het vragenkwartier vindt plaats voorafgaand aan de gemeenteraadszitting en is bedoeld om niet langer dan een kwartier (het uitzonderlijke maximum kan een half uur zijn) te duren. De vraagsteller krijgt vijf minuten de tijd om zijn vraag toe te lichten. Een raadslid beantwoordt de vraag. De voorzitter van de gemeenteraad leidt het gesprek in goede banen en beslist wanneer het onderwerp wordt afgesloten.

[…]

Please follow and like us:
Scroll naar top