PRINCIPIEEL INSTEMMEN MET BURGERBUDGET (GR 11/3/19)

BIJKOMEND AGENDAPUNT.

Principieel instemmen met een burgerbudget.

Aanvullende dagorde van Peter Depauw – raadslid

Toelichting:

Op basis van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 (en latere wijzigingen), artikels 41 en 304, §6, is de gemeenteraad bevoegd om de voorwaarden vast te stellen, waaronder het college van burgemeester en schepenen het beheer van budgetten voor de realisatie van bepaalde acties of projecten kan toevertrouwen aan wijkcomités en burgerinitiatieven. De gemeenteraad bepaalt minstens aan welke voorwaarden een wijkcomité en een burgerinitiatief moeten voldoen om als voldoende gedragen te worden beschouwd voor een wijk of voor de bevolking.

Motivering:

Er wordt voorgesteld om een project rond burgerparticipatie op te starten door – in eerste instantie – principieel in te stemmen met een burgerbudget. Dit is een effectieve manier om de kloof tussen de lokale politiek en burgers te verkleinen. Zo’n burgerbudget zorgt voor inspraak, betrokkenheid en dialoog tussen inwoners en gemeentebestuur. Dit project heeft tot uiteindelijk doel om een regeling uit te werken met het oog op de toekenning van toelagen aan projecten die positief bijdragen aan de uitbouw van een aangenamere en sterkere leefomgeving.

Onder de vorm van een participatietraject zouden natuurlijk personen, verenigingen of zelfs privaatrechtelijke rechtspersonen, gedomicilieerd of met maatschappelijke zetel in Kruisem, projecten kunnen indienen voor de besteding van vooraf bepaalde bedragen. Deze ingediende projecten rond burgerparticipatie zouden moeten voldoen aan een aantal cumulatieve voorwaarden. Overigens dient een gemeentelijk reglement te worden uitgewerkt voor de selectie en aanvaarding van ingediende projecten voor de besteding van dit burgerbudget (bijv. aan de hand van een puntensysteem). Voorbeelden van ingediende projecten kunnen zijn: een snelheidsmeter op een drukke baan, picknick-tafels in openbaar groen, plaatsen van zitbanken, speelzones, volkstuintjes, een kunstproject, een ingreep ten behoeve van de veiligheid van trage weggebruikers, organisatie van een publiek evenement of activiteit, enz.

Hiervoor dient een burgerbudget te worden vastgelegd bij de vaststelling van het gemeentelijk meerjarenplan 2020-2025. Er wordt echter voorgesteld om een ‘symbolische euro’ te voorzien in het éénjarig meerjarenplan 2019 van de gemeente Kruisem. Op die manier kan in 2019 een participatietraject worden voorbereid. Vanaf 2020 kan effectief worden gestart met het burgerbudget. Op die manier heeft dit principebesluit slechts een marginale financiële invloed op het éénjarig meerjarenplan en kan binnen de grenzen van het overgangsbudget verder worden gewerkt.

Op voorstel van de gemeenteraadsfracties Open VLD Kruisem en Groen&Co Kruisem;

Besluit:

Artikel 1:

Er wordt principieel ingestemd met een burgerbudget.

Artikel 2:

Er wordt een bedrag van 1 euro ingeschreven op de kredieten voor het boekjaar 2019 van het éénjarig meerjarenplan.

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

Actie: opstarten van een project rond burgerparticipatie

Artikel 3:

Het college van burgemeester en schepenen wordt met de uitvoering van dit besluit belast.

Please follow and like us:
Scroll naar top