subsidie voor pilootprojecten strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (GR 11/2/19)

BIJKOMEND AGENDAPUNT.

Indienen projectvoorstel subsidie voor pilootprojecten strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

Aanvullende dagorde van Peter Depauw – raadslid

Toelichting:

De fusie versterkt de nood aan een geïntegreerde toekomstvisie voor de schaarser wordende ruimte in de nieuwe gemeente Kruisem. Het subsidie- en samenwerkingstraject van het Departement Omgeving biedt een kans om de huidige structuurplannen van Zingem en Kruishoutem op een snelle, betaalbare en toekomstgerichte manier te vernieuwen, in inhoud en vorm, naar een beleidsplan.

Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering  de strategische visie over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed. Deze visie zet nieuwe krachtlijnen uit voor het ruimtelijk beleid in Vlaanderen. Het Departement Omgeving wil met de gemeenten rond de nieuwe uitdagingen aan de slag en zal pilootgemeenten die het ruimtelijk veranderingstraject mee in gang zetten ondersteunen met een subsidie- en samenwerkingstraject .

Het subsidietraject loopt gedurende achttien maanden. Voor de subsidie wordt een maximaal bedrag bepaald, waarbij de aanvrager moet aangeven welk bedrag hij nodig heeft en welke producten er daarmee binnen de subsidieperiode geleverd worden. Projecten worden geselecteerd op basis van hun pilootwaarde en hun bijdrage aan het ruimtelijk veranderingstraject dat de strategische visie BRV vooropstelt.

Er zijn zes acties waarrond (groepen van) gemeenten een projectvoorstel kunnen indienen. In een projectvoorstel kunnen verschillende acties gecombineerd worden.

  1. Opmaak van een (inter)gemeentelijk beleidsplan
  2. Oprichting van een intergemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
  3. Beleidsmatig gekaderde toepassing van de maatregelen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ter bevordering van het ruimtelijk rendement
  4. Ontwikkeling van een slim parkeerbeleid in functie van ruimtelijk rendement
  5. Structurele implementatie van de tien ruimtelijke kernkwaliteiten zoals opgenomen in de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen in de lokale praktijk, met inbegrip van de vergunningspraktijk
  6. Opmaak van een convenant volgens het Instrumentendecreet (subsidie aanvragen pas mogelijk na inwerkingtreding van het instrumentendecreet)

We suggereren om een projectvoorstel in te dienen dat focust op:

Actie 1: Opmaak van een (inter)gemeentelijk beleidsplan

Actie 5: Structurele implementatie van de tien ruimtelijke kernkwaliteiten zoals opgenomen in de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen in de lokale praktijk, met inbegrip van de vergunningspraktijk

Bovenstaande acties lijken de grootste meerwaarde te hebben om te komen tot een sterk toekomstgericht beleidsplan. Een nood die allicht hoger is voor Kruisem als fusiegemeente dan voor een doorsneegemeentes. Desalniettemin is het goed om in samenspraak met de interne diensten, gezien hun expertise, de juiste keuzes te maken voor het beste projectvoorstel.

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 1 tot en met 31 maart 2019. Bijkomende informatie en het aanvraagformulier zijn te vinden via https://www.omgevingvlaanderen.be/subsidie-gemeenten-BRV#beleidsplan

Voorstel van beslissing:

De gemeente Kruisem dient voor 31 maart 2019 een projectvoorstel in voor een subsidie voor pilootprojecten strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

Please follow and like us:
Scroll naar top