BURGEMEESTERSCONVENANT VOOR KLIMAAT & ENERGIE (GR 11/2/19)

BIJKOMEND AGENDAPUNT.

Ondertekening Burgemeestersconvenant voor Klimaat & Energie.

Aanvullende dagorde van Peter Depauw – raadslid

Toelichting:

Het Burgemeestersconvenant werd in 2008 in Europa gelanceerd met de ambitie om lokale besturen samen te brengen die vrijwillig engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie te behalen en zelfs te overtreffen.

Lokale overheden hebben een leidende rol in het zich voorbereiden en aanpassen aan de klimaatverandering. Door lid te worden van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie verzekeren ze zich van steun bij die inspanningen, doordat ze erkenning krijgen, fondsen en mogelijkheden tot netwerken, nodig om hun engagementen naar een volgend niveau te kunnen brengen.

De beperking van en aanpassing aan klimaatverandering kan meerdere voordelen opleveren voor het milieu, de samenleving en de economie. Dit biedt bovendien nieuwe kansen om duurzame lokale ontwikkeling te bevorderen.

De voormalige gemeente Zingem onderschreef in 2015 al een eerdere versie van het Burgemeestersconvenant met het oog op doelstellingen tegen 2020. De voormalige gemeente Kruishoutem lanceerde eveneens in 2015, samen met de provincie en Eandis, het project ‘Kruishoutem K-EI-hard voor groene energie’. De analyses, acties, de uitkomsten van het participatieproces en de leerpunten hieruit kunnen allicht gedeeltelijk gebruikt worden voor een nieuw engagement en daaropvolgend actieplan voor de fusiegemeente Kruisem.

We stellen voor dat Kruisem zich engageert om het BURGEMEESTERSCONVENANT VOOR KLIMAAT EN ENERGIE te ondertekenen en uit te voeren.

Concreet houdt dit in dat Kruisem een gemeenschappelijke visie voor 2050 onderschrijft, met:

  • koolstofvrije gebieden, om er zo toe bij te dragen dat de gemiddelde opwarming van de aarde ruim onder 2 °C blijft ten opzichte van de pre-industriële niveaus, in overeenstemming met de internationale klimaatovereenkomst van COP 21 die in december 2015 is gesloten in Parijs;
  • veerkrachtiger gebieden, om zo voorbereidingen te treffen tegen de onvermijdelijke negatieve gevolgen van klimaatverandering;
  • universele toegang tot zekere, duurzame en betaalbare energiediensten voor iedereen, om zo de levenskwaliteit te verhogen en de energiezekerheid te verbeteren.

Om dit te verwezenlijken engageren we ons als gemeente ertoe om:

  • de uitstoot van CO2 (en eventueel van andere broeikasgassen) op het grondgebied van onze gemeenten tegen 2030 met ten minste 40 % terug te dringen, met name door een betere energie-efficiëntie en een ruimer gebruik van hernieuwbare energiebronnen;
  • onze veerkracht te verhogen door ons aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering;
  • onze visie, resultaten, ervaringen en kennis te delen met andere lokale en regionale overheden binnen de EU en daarbuiten door directe samenwerking en uitwisseling onder gelijken, met name in de context van het Mondiaal Burgemeestersconvenant.

Alle info is te vinden via https://www.burgemeestersconvenant.eu/join-nl/join-as-a-sign-nl.html

Na de ondertekening van het Burgemeestersconvenant dienen alle noodzakelijke en/of wenselijke stappen (zoals participatie van de inwoners, verenigingen en ondernemingen) op te starten om ambitieuze, doch haalbare beperkings- en aanpassingsdoelstellingen op te stellen en uit te voeren. Met voldoende aandacht voor inspraak,  draagvlak en een sociaal rechtvaardig klimaatbeleid.

Voorstel van beslissing:

We keuren de ondertekening van het bijgevoegde verbintenisdocument: BURGEMEESTERSCONVENANT VOOR KLIMAAT EN ENERGIE goed. Zodra een officiële verordening is aangenomen door de gemeenteraad, dient de burgemeester – of een gelijkwaardige vertegenwoordiger van de raad – het toetredingsformulier te ondertekenen.

 

Please follow and like us:
Scroll naar top